تبلیغات
سیـــلـوئــــت - هـَــمـَـتـــونـــــ مــِــثِــــــ هـَـــمـــیـــد

سیـــلـوئــــت

...یکـــى بــود یكـــى نبـــود...

هـَــمـَـتـــونـــــ مــِــثِــــــ هـَـــمـــیـــد

سلام دوست جونیای مهربونم

من یه خاطره ی کوچولوی خیالی نوشتم اگه

لطف کنید بخونینو نظر بدید

خیلی خوشحال میشم

منتظر نظراتتون هستما...

منتظرم...مرسی مهربون

بُدُو ادامه مطلب

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسانعَصــــر ِیــــِ روز ِ تابــــسـتـونــیــــ نـشـسـتَــــم کِــــنــار ِ پَــــنجـــره
کــنــار ِ گــُـلـــدونـــ ِ اُتـــاقـَـمـــ ،
پَـــرده رُو زَدَمـــ کـِــنــار...
خــیـابــون داغُ خـَـلــوَتـــ بــود.
چَــنــ ـد قــَـدَمـــ اونــ ـوَر تَــر از دِرَخـــتــِــ بیـــد ِ مَـــجــنــون ِ کــِـنــار ِخــیــابــون
غـَـریــ ـبـ ـہ با دَستـــ ــہ گــُــل ِسُــ ـرخ ایســـتاده بــــود
بـا دِلـــ ـهُره ای کہ از تَمــــام ِ وُجـــودِشــــ مـــی بـاریـد
کــولـَشـُــو جــابـِجـا مــی کـَردُ لـِبــاســاشــُو مـُـرَتّــــب مــی کـَـردُ نـَـفـَـس ِ عَـــمــیــق می کـِـشــیـد...
دَســتَــمـُـو زیــر ِچــونَــم گذاشتـَـمُ بــاهــ ـاش مُـــنـتَــظِـ ـر شُــدَم.
لـَـ ـبــخَــنـد رویِ لـَـبـ ـاش نـِـشَـــسـتُ رَدّ ِ نـِـگــاهِـ ـشُــو کـ ـہ مــی گـِرفـــتــی،
مـــی رســیـد بـ ـہ دُخــتـَـری که از اونــ ــوَر ِخـــیــابــون بـ ـہ سـَمـــتـِ ـش مــی اومـَد
دُخـــتَــری زیـــبـا
از هــمــان هــایــی کـہ هَــر مَــردی آرزوشُـــو داشــت...
سَـــرَمُـــو بـــہ شـــیشـــہ یِ پَـــنجـــره تــِـکــیــه دادمُـــ ...
راستــِـ ـش خـِــــیـلــی دِلـَـــم مـــی خـــواســت جــایِ اون دُخـــتَر،
مَــــعــشــوقــہ یِ غـَـریـــبـ ـہ بـــاشـَـم...
دَســـتــہ گُــلُ بـ ـہ سَــمــتِ دُخـــتَــر گـِـرفــت...
غَـــریـــبـ ــہ غَـــرق دَر شـــادی بـــود...
نــِـگـــامُـ ـو ازَشــ ـون گـِــرفـــتَـ ـمُـــو پُـــشــت بـ ـہ پـَـنـجــره تــکـیـہ دادَمــ ـو
شــروع بـ ـہ خــیــالـ ـبــافــی کـَـردمـُ ـو
خـُـودَمـُ ـو کـِـنـار ِغـَـریــبـ ـہ تَــصَــوّرمیکردم
وَ اونــ لــبـ ـخـَـنــدِ غـَـرقـِـ شــادی کــ ـه بـ ـہ خـــاطـِـر ِدیــدَنــِ مَن رو لـَـبـ ـاش مـــی نــشــست
صـِـدای تُـــرمـُـز ِمـــاشــیـنـــی مَــنــو از خــیــال بــیـرون آوُرد
از پـَـنــجـره نـِـگــامـُـو بـ ـہ سَـمـتــِـ بـــیــدِ کـِـنــار ِخــیـابــون انــداخــتـَـم...
غـَـریــبــ ـہ تــویِ خـَـلــوَتــِــ خـــیـابــون
زیــر ِآفــتــابــِ ســوزان
رویِ زَمین ِداغ زانــــو زَده بـــودُو اشــکـــ مــی ریـــخــت...
مَـــعــشــوقـَـشــ سـَـوار ِمـــاشــیــن ِ مُـــدِل بــالایـــی شـُـدُو
دَر عَـــرضـِـ چَـنـد ثــانــیـہ تَــرکـِـش کـَــرد...
مَـــن از تـَـہ ِ دِلـــ بَــراشــ ــ بـــی تـــاب بـــودَم ...
دَســـتــِـ خُـــودَم نـَــبــود
اشــکــام بـــی اِخــتــیــار از چـِـشـام سـَـرازیــر شـُـدُو
بـــــی قـَـرارش شـُـدَم...
آرزو مـــی کـَـردَم اِی کـــاشــ ــ مـــی تـــونـِـســتَم تـــو آغـــوشـَـم بــِـگــیــرَمـِــش...
کـــاشـــ ــ مــی تـــونـِـستـَــم سـَــنــگــِـ ــ صَبـــور ِش بـــاشَــم ،
کــــاشـ ــ دَلیــــلِ بــــی قـَــراریـــشـــ مـَـن بـــودَم
اگــ ـہ مَـــعــشــوقـَـشـــ بــودَم هـــیــچــ ــوَقــتــــ تـَـنـــهــاشــ نـِـمــیـذاشــتـَم...
هَــرگـِـز تَـــرکـِـشــ نـِـمــیـ ـکـَــردَم
اونـــَـــم ایــنـجـــــــــوری...
یـ ـہ نـَـفَــر اِنـــگــار تـــو دِلـَـ ـم مــی گـُـفــتــ
خُدارو چــ ـہ دیــدیـــ شــایـَـد عـــاشـِـقِـــتـــ شـُـد...
بـــا یــ ـہ حِـــســّـِـ دُو دِلـــی رَفـــتـَـم بیــرونـُـ ــو
کـِــنــار ِغَـــریــبـ ـہ روی زَمیـــن اُفــتــادَمـُـ ـو
زانــــو زَدَمــ ـ...
نـِـگــاهـِـشـــ مــی کـَــردَم...
اِنـــــگـــاری مـَـنـــو نـــمـی دیـــد...
شـــایـَـدَم دِلـِـش نِمـیــ ــخواســت کــ ـہ بــِـبـیــنــ ـہ...
آروم گـُـفــتَـم: غَریـــبـ ـہ...
کـــولـَـشـُـو بـَـرداشـتــُـو از جـــاش بـُـلند شدُو اونـــُـو روی شـــونـَـش انــداخـــتــُ ـو
مــی خــواســت بـِـره کـ ـہ بــا صـِـدایِ کــَـمــی بـُـلـَــنـد تـَـر
گـُـفــتـَـم :غـَـریــبـ ـہ ...مــیـشـ ـہ بــا هَــم آشــنـا بـِـشــیــم...؟!!؟
قـَــلــبـَــ ـم داشـــت از تـــو سیــــنـَ ـم کــَـنــده مــی شـُـ ـد وقــتــی ایــن حـــرفــ ـارُو می زَدَم...
اِدامــــ ـہ دادَم:قـــُـــــــول مـــی دَم هیــــچــ ـوَقـــتــــ تـَــنـــهــاتــ نــَــذارَم...
هــَــمـــونـ ـطــور کــ ـہ پـُـشــتـِـ ـش بـ ـہ مَـــن بــود
سـَـرشـُ ـو بــ ـہ سَـــمــتـَ ـم خَـــم کـَـرد تــا جَـــوابَـمــُو بـِـده...
نـــور ِخُــــورشـیـد از پـُـشـتـِـش مــی تــابیــدُو مَــن اونــُـو تـــاریـــکــــ مــی دیـــدَم...
غَــریــبـ ـہ با هَـــــمـــون بــُـغــضـِـش بَــــرگــَـشــــتـُ ـو
بــِــهـِـم گــُـفــت:هـَــمـَـتـــونـــــ مــِــثِــــــ هـَـــمـــیـــد...
بــ ـہ دِرَختِ کـِـنـــار خــیـابــون تــکــیـ ـہ دادمـُـو
قـَـدَم های ِغَـــریــبـ ـہ رُو
رویِ گـُلـ ـبــرگــ هــایِ قــِـرمِز ِگـُـلایِ سُــرخــِـ پَـــرپــَـر شـُـده
بَــــدرَقـــــ ـہ کـَـردَم
آرومــــ گــُـفـــتـَـمــــــــــ ـــــ ــ
مــَـنـــ مــِـثـــِــ هــَـــمــ ـہ نـیـــــــسـتــَـــــــمــــــــــــــــ+ نوشته شده در دوشنبه 16 مرداد 1391 ساعت 20:54 توسط عروسكــــــــ ــــ | نظرات()